zondag 6 april 2014

Pet


De fles was leeg. De schrijver draaide de dop een kwartslag los en duwde de lucht uit de pet. Daarna schroefde hij de dop weer vast. ‘Kijk’, zei hij tot zijn vrouw, ‘zo samengedrukt lijkt dit wel een diertje te zijn, een soort reptiel.’
’s Mans echtgenote was in het haardvuur aan ’t staren, dacht aan de gebeurtenissen van de voorbije dag, keek niet op en zei: 'Ja'.
De schrijver stak de blauwe dop tussen zijn vingers, hield de vervormde fles horizontaal en schudde hem lichtjes heen en weer. Het verfrommelde plastic bewoog en produceerde daarbij knerpende geluidjes. ‘Luister’, zei hij, terwijl hij de pet vlak voor haar hield, ‘hoor je dat? Het diertje probeert met jou in contact te komen.’
De echtgenote werd erdoor uit haar overpeinzingen gerukt. ‘Moet je nog iets uit de keuken hebben?’ zei ze. Het was het soort antwoord dat schrijversvrouwen geven op zo’n vragen van hun man. Ze zou een nieuwe fles prik meebrengen.
Toen hij er zeker van was dat de vrouw in de keuken was, en dus ver genoeg om hem niet terecht te wijzen, smeet de schrijver de lege petfles in het vuur. Tevergeefs verzette het reptiel zich tegen de vlammen. Het knerpen werd snerpen. ‘Verdwijnt gij addergebroed’, mompelde de schrijver, ‘verdwijnt gij in het eeuwig vuur!’ Het plastic plooide, barste, kromp, schrompelde ineen en vatte uiteindelijk vuur. Terwijl het luid sissend helemaal verteerd werd, produceerde het plastic een gifgroene steekvlam ten teken dat de reptielziel ter helle voer. De schrijver schrok en deinsde achteruit, want het leek wel dat de steekvlam naar hem gereikt had.
De vrouw kwam de zitkamer binnen met een nieuwe petfles. Ze had gelukkig niets gezien. ‘Wat zou je ervan denken’, vroeg de schrijver enigszins onzeker, ‘als ik daar een verhaal over zou schrijven? Zo’n verhaal dat gebaseerd is op waargebeurde feiten’.
De vrouw, die niet wist waarover haar man het had, moest even nadenken. ‘Toch niet over die petfles?’ vroeg ze verwonderd. Waarna de echtelieden zich in de sofa nestelden om samen naar een nieuwe aflevering van hun lievelingsfeuilleton te kijken.
Flor Vandekerckhove
Een reactie posten